METHODE

Van oplossing naar ambitie

Optimaal gebruik van kennis

Rapid Circular Contracting (RCC) en Rapid Impact Contracting (RIC) zijn manieren van inkopen waarbij geen vooraf zelf ontworpen oplossingen worden besteld, maar waarin wordt gegund op basis van partnerschap. In een vroeg stadium wordt de meest geschikte marktpartij geselecteerd, waarmee daarna, in een nadrukkelijke samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, de best passende oplossing wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

De opdrachtgever formuleert Ambities rondom de aan te besteden functionaliteit. Deze Ambities vormen de gunningscriteria in de aanbesteding. Gunning vindt plaats op basis van de Visie, Aanpak en Kunde waarmee inschrijvers per Ambitie hun kwaliteit illustreren en onderbouwen.

De RCC / RIC-aanpak is een op EMVI georiënteerde aanvliegroute. Het gaat om het gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving waarbij er vervolgens voor vrijwel 100% op kwaliteit wordt geselecteerd.

Het RCC / RIC-proces kent vergelijkbare processtappen als reguliere aanbestedingen, alleen is de volgorde anders ingestoken.

De term Rapid in een Rapid Circular Contracting duidt op het snel contracteren. Dat heeft als grote voordeel dat er al in een vroege fase van het traject kan worden samengewerkt met een aantal zeer geschikte professionals vanuit de markt, om met hen tot excellente oplossingen te komen. Op die manier voorkomen we dat er dubbel werk wordt gedaan, er is immers niet al een ontwerp gemaakt, waar na gunning, zodra er diepgaande inzichten worden verworven, van afgeweken gaat worden. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaring uit de markt en marktpartijen krijgen op deze manier de kans zich te onderscheiden op basis van hun innovatievermogen en ontwikkelkracht. Vakmensen die zich als koploper hebben ontwikkeld herkennen in deze methodiek de potentie om zich als professional te kunnen manifesteren. Wat als innovatie gerichte aanpak is ingestoken wordt door de markt ervaren als een revival van vakmanschap en dat proef je in de resultaten.

Alle opdrachtgevers met RCC / RIC-ervaring beamen dat zij trots zijn op de resultaten en dat zij voor reguliere budgetten op verschillende vlakken aanzienlijke meerwaarde ervaren.

Wanneer binnen een RCC / RIC de selectie heeft plaatsgevonden en er is gegund aan de best passende (coalitie van) partij(en) start de uitwerkfase die in dit proces de Workout wordt genoemd. In een vooraf aangegeven periode, die kan variëren van 8 weken tot bijvoorbeeld 8 maanden, al naar gelang de complexiteit van de opdracht, gaan opdrachtgever en opdrachtnemer samen aan de slag om tot de meest ideale uitwerking te komen van de uitgevraagde ambities. Alle aspecten die relevant zijn voor de realisatie en exploitatie worden uiteindelijk vastgelegd in een Mutual Agreements Paper, kortweg MAP. Deze MAP vormt de routekaart voor alle partijen om te komen tot een hoogwaardige uitvoering en het waarmaken van de ambities.

De ambities waarmee een RCC / RIC-traject worden ingekleurd kennen telkens een zelfde opbouw en worden elders op deze site als vier kwadranten toegelicht.

Lees meer

Rapid Circular Contracting

Rapid Circular Contracting, kortweg RCC, is een manier van innovatiegericht circulair inkopen, waarbij de markt wordt uitgedaagd op basis van hoogstaande ambities, zonder dat er aan de voorkant al oplossingen worden omschreven of gespecificeerd. Er wordt geselecteerd op het best passende partnerschap. Na gunning gaan opdrachtgever en opdrachtnemer in teamverband samen aan de slag om de meest ideale uitwerking te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

Anders dan bij reguliere aanbestedingen vraagt de opdrachtgever dus geen kant en klare uitwerking uit. Er wordt ook niet functioneel gespecificeerd. Het creatie proces van de nieuwe situatie vindt echt pas plaats nadat de winnende (coalitie van) partij(en) is geselecteerd. Inschrijvers geven in hun aanbod richting aan in hun mogelijkheden en dienen een inschrijving in waarin zij per ambitie hun Visie, Aanpak en Kunde etaleren. Partijen die op deze manier hun VAK beheersen komen in aanmerking voor de gunning en hebben tot aan dat moment dus nog geen werk gemaakt van ontwerpschetsen, begrotingen of productomschrijvingen. Dat soort aspecten komen pas aan de orde nadat opdrachtgever en opdrachtnemer samen op gaan trekken in hun RCC team en op basis van elkaars kennis en kunde eerst creatief geen kijken wat er zou kunnen, om daarna te gaan trechteren en tot besluitvorming over te gaan over wat, hoe en waar er als meest optimale uitwerkingen naar boven is gekomen.

Bij een RCC-aanbesteding en de hieruit voortvloeiende samenwerking wordt ontworpen en samengewerkt op basis van de RCC-principes. Deze principes zijn bedoeld als onderlegger en denkraam om de juiste keuzes en afwegingen te maken tijdens het verder invullen en uitvoeren van de opdracht.

"RCC is inkoopmethode waarbij ambities, kwaliteit,  
maatschappelijke meerwaarde en partnerschap
 centraal staan"

RCC-samenwerking

Startpunt
Samen naar het eindpunt, met het begeleidend team.
Het team bepaalt de ambities en stelt aanbestedingsstukken op voor de volgende verdieping.
1e tussenstop
Publicatie: hier neemt de markt kennis van de ambities van de organisatie.
Inschrijvingsfase: marktpartijen bieden zich aan mee te reizen met hun visie en plan van aanpak onder de arm.
2e tussenstop
Gunning: de beste PKV (?) inschrijving stapt hier in.
De samenwerkende partners ontwerpen de optimale oplossing om de ambities te realiseren.
3e tussenstop
Gezamenlijk opgestelde MAP wordt ondertekend. Hier gaat de organisatie verder omhoog en stapt het begeleidende team uit.
Met de ambities, partners en route wordt de weg naar het eindpunt. Met continue verbetering als uitgangspunt, vervolgt het team de reis naar een steeds mooier uitzicht.